ROBOTICS APPLICATION

  • PALLETIZING , PART AND PLACE

    งานหยิบจับชิ้นงาน จัดเรียงชิ้นงานต่างๆ

   วางสินค้าเรียงตามต่ำแหน่ง เพื่อความสะดวก

   ในการเคลื่อนย้ายหรือการจัดส่ง

   ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

  • HANDLING, TRIMMING

    งานหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องจักร

    เครื่อง Press จากเครื่องหนึ่ง

    ไปสู่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อลดการใช้แรงงานคน

    และเพื่อความปลอดภัย

    สามารถรับน้ำหนักชิ้นงานได้มาก

    และสามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้อง

    กับเครื่องจักของลูกค้าได้

 

  • MIG,TIG,PLASSMA WELDING

       งานตัดเลเซอร์ งานเชื่อมด้วยเลเซอร์

 

  • WATERJET CUTTING AND TRIMMING

       งานตัด - งานตัดแต่งชิ้นงาน ด้วยระบบน้ำแรงดันสูง

 

  • ROBOT SPOT WELDING

      งานเชื่อม Spot ตั้งโปรแกรมการทำงาน

      ให้สามารถเชื่อมชิ้นงานได้ตรงจุด ครบถ้วน

      ทั้งงานเชื่อมเหล็ก เชื่อมสแตนเลส เป็นต้น

 .

      
Visitors: 31,743